Obec VAL

SDH Val

Z historie valského sboru

S povolením místrodržitelství země české dne 11. ledna roku 1894 bylo povoleno zřídit ve zdejší obci "Sbor dobrovolných hasičů". V jeho řady vstoupili ti, kteří byli ochotni pomáhat svým spoluobčanům nejen při požárech a živelných pohromách, ale i ve všedním životě.

Bližnímu k ochraně, vlasti k oslavě!

Sbor při založení čítal 41 členů. Prvním starostou sboru se dne 11. února 1894 stal pan Jan Moravec a velitelem pan Antonín Hrnčíř. Současně se založením sboru byla zakoupena stříkačka "koňka" na úvěr za 600 zlatých. Ještě týž rok byla nově postavena hasičská kolna a 7. července odevzdána sboru. Sbor v následujících letech zasahoval u několika požárů, a to nejen v naší obci, ale také v nejbližším okolí.

Mimo požáry se však sbory v té době nazývané „župy“ účastnily pravidelně jednou do roka cvičení.  Při těchto cvičeních vždy k hasičům zajímavě promlouval zdejší učitel Josef Holanec, který byl roku 1909 zvolen starostou sboru. Ještě týž rok byl z jeho podnětu založen Spořitelní a záložní spolek ve Valu. Mimo cvičení zastával sbor v naší obci i kulturní činnost. Každoročně pořádal ples v místní hospodě, který se vždy těšil hojné účasti. Společně s Besedou pak pořádal divadelní představení.

Významným, ale smutným mezníkem hasičů z Valu se stala první světové válka. V mobilizaci odešli kromě čtyř všichni činní hasiči, z nichž jedenáct se už bohužel nevrátilo.

„ Čest jejich památce!“

Hasičský sbor na jejich počest postavil památník 14 padlých ve světové válce. Slavnostně byl odhalen 15. srpna 1924.

Dne 15. března roku 1939 nastala těžká doba německé okupace. Tento rok byla sborem zakoupena motorová stříkačka od firmy Smekal ze Slatiňan za 31 000,-Kč. Následujícím válečným obdobím se činnost sboru omezila pouze na cvičení a výjezdy k požárům. Plesy, valné hromady a volby byly v těchto letech zakázány.  V roce 1940 se zahájila stavba požární nádrže na Dolech. V tomto válečném období byly nařízeny noční hlídky o třech mužích. Podle nařízení byl veškerý majetek sboru předán obci.

Po válce proběhly volby. V roce 1946 se v Dobrušce konala velkolepá hasičská slavnost. Tento rok se dohodly valské spolky na společné kulturní činnosti a pořádání společných akcí. Rozhodlo se o společném konání plesu hasičů a Sokola. V následujících letech se místní sbor společně s občany podílel na zvelebení obce, hlavně na výstavbě zázemí divadla.  Výstavba nové požární zbrojnice se stále protahuje. V roce 1958 byla zahájena výstavba požární nádrže u čp. 26 a za pomoci vojenské posádky z Dobrušky byla dokončena až v roce 1960. Výstavba nové zbrojnice u čp. 26 byla zahájena v roce 1977, ta se protáhla až do roku 1981, úplného dokončení se však nedočkala dodnes.

Přijetím nového zákona o požární ochraně v roce 1958 se postupně zakládají požární zbrojnice s profesionálními hasiči. V roce 1967 vzniká první Škola požární ochrany ve Frýdku-Místku. Významnými změnami prošla profesionální požární ochrana v posledních čtyřiceti letech. Počátkem 70. let se začal měnit podíl zásahové činnosti jednotek požární ochrany ze zásahů u požárů ve prospěch technických zásahů. V současnosti tak většinu činnosti hasičů tvoří vedle samotných požárů také zásahy u dopravních nehod, při živelných pohromách či zásahy pomocného charakteru jako odstraňování nejrůznějších překážek, vyprošťování osob apod.

 

 

Fotogalerie SDH Val k nahlédnutí zde.